May 25, 2023 12:16 Asia/Tehran
  • ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܘܡܐܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܕ ܐܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ

ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܘܡܐܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܕ ܐܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ

ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܘܡܐܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܕ ܐܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ

ܐܬܪܐ ܕܥܘܡܐܢ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܠܟܐ ܕܥ.ܡܐܢ ܗܝܣܡ ܒܢ ܛܪܩ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ28 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ. ܐܗܐ ܚܙܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܐ 2 ܝܘܡܢܐ̈

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ