Sep 12, 2023 12:04 Asia/Tehran
  • ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ- ܒܟܘܬܫܐ ܩܡ ܕܫܡܢ ܝܘܚ ܡܩܘܝܢܐ- ܬܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܬܗܪܢ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ- ܒܟܘܬܫܐ ܩܡ ܕܫܡܢ ܝܘܚ ܡܩܘܝܢܐ- ܬܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܓܻܣܬܢ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܬܗܪܢ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ- ܒܟܘܬܫܐ ܩܡ ܕܫܡܢ ܝܘܚ ܡܩܘܝܢܐ- ܬܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܓܻܣܬܢ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܬܗܪܢ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ  ܕܝܗܘܐ ܒܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܡܢ ܡܚܒܢܐ ܕܕܝܗ ܦܘܩܕܠܘܢ̈- ܡܚܪܒܼܬܐ ܘ ܬܠܚܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘ ܐܬܪܝܐ ܘ ܡܚܝܬܐ ܕܙܝܢܐ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܝܠܗ ܡܢ 2 ܢܝܫܐ ܫܬܐܠܣܐ ܕܕܫܡܢܐ̈ ܕܩܘܝܡܐ ܘ ܐܝܢܐ ܐܚܢܢ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܕܝܗ ܝܘܚ ܪܒܐ ܡܩܘܝܢܐ̈ ܡܠܬ ܓܪܟ ܗܘܝܐ ܪܥܫܬܐ ܘ ܗܫܝܪ. ܫܫܫ.ܡܗܝܕܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈-  ܕܘܢܝܐ ܕܐܕܝܘܡ ܝܠܗ ܩܘܪܒܢܬܐ ܥܠ ܚܕ ܫܙܚܠܦܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܕܘܢܝܐ ܕܩܐܡ ܝܢܐ ܚܕ ܣܗܡܐ ܐܢܢܩܝܐ ܡܢ ܐܗܐ ܫܘܠܦܬ. ܡܥܠܝܘܬܗ ܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܐ ܘ ܥܪܩܐ ܡܢ ܐܦܩܢܣܬܢ  ܡܘܚܙܝܠܗ 2 ܛܘܦܣܐ ܐܢܢܩܝܐ ܡܢ ܙܒܢܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܩܐܡ .ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ- ܒܟܘܬܫܐ ܩܡ ܕܫܡܢ ܝܘܚ ܡܩܘܝܢܐ- ܬܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܓܻܣܬܢ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܬܗܪܢ

 

 

 

 

 

 

 

 ܫܘܚܠܦܐ