Sep 20, 2023 13:20 Asia/Tehran
  • ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ-ܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܬܒܼܝܠ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ-ܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܬܒܼܝܠ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ-ܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܬܒܼܝܠ

 ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܪܡܙܬܐ ܘ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܪܥܝܣܝ ܗܘܐܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ78 ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܕܐܡܪܝܟܐ. ܪܥܝܣ ܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܗ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܕܘܢܝܐ ܗܘܐܠܗ ܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܐ ܕܐܡܪܟܝܐ. . ܪܥܝܣܝ ܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܟܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܓܢܗ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܦܠܫܐ ܕܐܘܟܪܝܢ ܘ ܐܡܪܗ ܐܡܪܝܟܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܠܐ ܚܬܡܬܐ ܕܐܗܐ ܦܠܫܐ. ܘ ܛܠܒܠܗ ܠܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ.

 ܡܢ ܡܛܒܢܘܬܐ ܕ ܗܘܐܠܠܘܢ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܪܥܝܣܝ ܝܢܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ،ܓܐܪܕܝܢܘ ܪܘܝܬܪܙ ܘ ܚܕ ܣܗܡܐ ܓܕܘܪܐ ܡܢ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ.

 ܐܗܐ ܛܟܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ