Feb 01, 2024 12:33 Asia/Tehran
  • ܗܡܙܡܬܐ ܧܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܓܼܙܗ

ܗܡܙܡܬܐ ܧܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܓܼܙܗ

ܗܡܙܡܬܐ ܧܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܓܼܙܗ

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܕܓܼܙܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܗܡܙܡܬܐ ܧܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܓܼܙܗ. ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܦܝܣܠ ܐܠ ܡܩܕܐܕ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܚܕ ܒܘܬ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܓܙܗ ܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܢܓܪܢܘܬܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܦܠܣܬܝܢ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܡܫܪܪܬܐ ܥܐ܆ܕܚܘܬܡܐ ܕ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܐ ܬܚܘܬ ܢܫܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܦܠܣܬܝܢ.