Feb 05, 2024 11:51 Asia/Tehran
  • ܬܦܩܬܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܘ ܦܕܐܦ̇ܢܕ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܘ ܦܕܐܦ̇ܢܕ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܘ ܦܕܐܦ̇ܢܕ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

 ܫܘܝܐ ܥܡ ܐܣܪܢܐ ܕܕܢܚܐ ܘ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܩܪܒܢܬܐ ܥܠ ܝܘܡܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܘ ܪܒ- ܚܝܠܐ  ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܢ ܥܡ ܡܫܬܐܣܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܡܝܢܝ ܐܕܝܘܡ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ  ܕܓܝܣܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ  ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ.