Sep 27, 2023 11:03 Asia/Tehran
  • ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܒܚܕ ܩܝܘܕܐ ܚܝܠܢܐ ܒܚܕ ܚܠ.ܠܐ  ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܗܘܐܠܗ 450 ܓܢܬܐ- ܚܒܪܐ

ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܒܚܕ ܩܝܘܕܐ ܚܝܠܢܐ ܒܚܕ ܚܠ.ܠܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܗܘܐܠܗ 450 ܓܢܬܐ- ܚܒܪܐ

ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܒܚܕ ܩܝܘܕܐ ܚܝܠܢܐ ܒܚܕ ܚܠ.ܠܐ  ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܗܘܐܠܗ 450 ܓܢܬܐ- ܚܒܪܐ

 ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ  ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܒܚܕ ܩܝܘܕܐ ܚܝܠܢܐ ܒܚܕ ܚܠ.ܠܐ  ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܗܘܐܠܗ 450 ܓܢܬܐ-. ܐܗܐ ܩܘܡܬܐ ܡܪܬܐ ܩܘܘܡܠܗ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܚܕ ܐܘܢܐ ܕܚܠܘܠܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܡܕܢܝܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܘܨܘܠ ܥܪܩܘ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ ܙܝܕܠܗ ܥܠ 450 ܓܢܬܐ̈.