Sep 26, 2023 12:28 Asia/Ashgabat
  • Eýran Ermenistanyň territorial bitewiliginiň saklanmagyny nygtady

Eýranyň Ýerewandaky ilçisi, Ermenistanyň premýer-ministri bilen bolan duşuşygynda Tähranyň Ermenistanyň territorial bitewiligini goramak meselesindäki aç-açan pozisiýasyna ýene bir gezek ünsi çekdi.

19-njy sentýabrda Azerbaýjan Respublikasy "terrorçylyga garşy" operasiýa bahanasy bilen Nagorno-Garabag sebitine hüjüm etdi. Bu aralykda, Ýerewan bu sebitde harby güýçleriniň ýokdugyny mälim etdi we Bakuwyň hereketini "köpçülikleýin hüjüm" diýip atlandyrdy.

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, Eýranyň Ýerewandaky ilçisi Mehdi Sobhani, Ermenistanyň premýer-ministri Nikol Paşinýan bilen bolan duşuşygynda, Eýran hökümetiniň Ermenistan bilen ähli ugurlarda gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini aýtdy we Eýranyň aç-açan pozisiýasynyň Ermenistanyň territorial bitewiligini goramakdygyny aýtdy.

Sobhani şeýle-de Garabag sebitiniň ýaşaýjylaryna ýüzlenip, bu geografiki sebitde ermenileriň howpsuzlygyny we hukuklaryny goramagyň möhümdigini aýtdy.

Bu duşuşykda Ermenistanyň premýer-ministri Nikol Paşinýan Eýranyň Ýerewanda täze ilçisiniň bellenmegini gutlap, işlän döwründe Eýran bilen Ermenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk hem ösjekdigine we pugtalanjakdygyna umyt bildirdi.

Paşinýan, sebitiň kyn günlerinde Eýran bilen Ermenistanyň işjeň gatnaşyklaryny saklamalydygyny aýtdy.

Ermenistanyň premýer-ministri Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ebrahim Raisi bilen Ermenistan bilen Eýranyň arasyndaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga kömek etjek ygtybarly gepleşikleriň bardygyny aýtdy.