Jan 30, 2024 16:40 Asia/Ashgabat

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri "hökümetiň goldawyny, esasanam iş örisindäki päsgelçilikleri aýyrmagy" we "hususy pudagyň jogapkärçiligini" ýurduň iki möhüm zerurlygy we ýagdaýy gowulaşdyrmak we möhüm öňegidişlik hökmünde görkezdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýi Hezretleri sişenbe güni ykdysady aktiwistler we öndürijiler bilen duşuşygynda hususy pudagyň makroykdysady maksatlara ýetmek ukybyna we täsirli ukybyna salgylanmak bilen köpugurly senagat toplumlaryny döretmek, orta we kiçi kompaniýalary maliýeleşdirmek we häzirki zaman suwaryş meselesi ýaly hökümetden öňe sürlen talaplara çynlakaý gözegçilik edilmegini islediler.

Aýatolla Hameneýi Hezretleri sanksiýalar we öňki hökümetleriň käbir hereketsizligi ýaly çäklendiriji meselelere salgylanyp, hususy pudagyň tagallasy we ösüşi, şeýle päsgelçiliklere garamazdan, bu pudagyň Eýrany 7-nji bäş ýyllyk meýilnamanyň islenýän ösüşine, ýagny 8% ösüşe getirip biljekdigine umyt döredýär diýdiler.

Hezretleri şeýle-de sözüniň dowamynda: "Başlangyç" elit işçi güýjüniň görkezijisidir we saýlama işçi güýjüniň bolmagy, möhüm meseleleri çözmekde ygtybarly goldawdyr, kyn ýollardan geçmek we Eýrany ýokary depesine çykarmakda ägirt uly baýlykdyr diýip beýan etdiler.

Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysy, suw, ýangyç, elektrik we beýleki ýataklar ýaly meselelerde kynçylyklary uly işler üçin päsgelçilik diýip atlandyrmak bilen hususy pudagyň saýlama adam resurslary bu ugurlardaky düwünleri aýryp biljekdigini aýtdylar.

Aýatolla Hameneýi Hezretleri şeýle-de, nebit, polat we gaz ýaly dürli ýokary akymlardaky işleri we senetçilik ýaly işlerde hususy pudagyň giňden gatnaşmagyna yşarat edip, bu pudaklaryň aktiwistleriniň güýçli elleri we innowasiýa barmaklary iş üpjünçiliginiň ýokarlanmagyna we garyplygyň azalmagyna getirer diýip nygtadylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysy: Döwlet işgärleri iş gurşawyny gowulaşdyrmak we päsgelçilikleri aýyrmak meselesine çynlakaý çemeleşmelidirler diýdiler.

Hezreti Aýatolla Hameneýi, hökümet gözegçiligini hususy pudagy goldamak üçin goşmaça diýip atlandyrmak bilen päsgelçilikden tapawutlanýan bu gözegçiligi asla ünsden düşürip bolmaz diýdiler.

Aýatolla Hameneýi, dünýä hökümetleriniň uly kompaniýalaryna berýän goldawyny şol kompaniýalaryň üstünlik faktorlarynyň biri hasaplamak bilen hökümetiň hususy sektora goşýan möhüm goşantlaryndan biri eksporty we daşarky bazarlary ösdürmäge kömek etmekdir we bu nukdaýnazardan hökümet bilen hususy pudagyň bilelikdäki işi bilen ykdysady diplomatiýa güýçlendirilmelidir diýip beýan etdiler.

Hezretleri erbetleriň sanksiýalary we duşmançylygy ýaly daşarky meseleleriň bardygyny aýdyp, bu ýagdaýlar şübhesiz täsir galdyrýar we ýurt üçin kynçylyk döredýär, ýöne bu meseleler mümkinçilikler hökmünde hem ulanylyp bilner, sebäbi ýaşlarymyz bu pursatdan peýdalanyp, Sanksiýalara garamazdan harby ýaraglar ýa-da kosmos pudagynda ösüşleri gazanyp Soraýa emeli hemrany uçurmak ýaly ajaýyp ylmy üstünliklere eýe boldular diýdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri şeýle hem hususy sektora zerur dolandyryş we dogry goldaw berilse, Eýranyň möhüm ösüşi, kuwwaty, tebigy baýlygy, saýlama işçi güýji we hökümet bilen halkyň arasynda gowy aragatnaşyk sebäpli göze görnüp duran hakykata öwrüler diýip sözlerine goşdylar.