Feb 29, 2024 13:03 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň

Eýranyň "PARS 1" emeli hemrasy Wostoçnyý bazasyndan Russiýanyň "Soýuz" uçary tarapyndan kosmosa uçuryldy.

Eýranyň "Pars 1" emeli hemrasy, eýranly hünärmenler we alymlar tarapyndan gurlan beýleki emeli hemralara garanyňda has ösen kiçi ulgamlara eýedir.

Eýran Yslam Respublikasynyň kosmos guramasynyň başlygy "Hasan Salarieh", "PARS 1" emeli hemrasynyň kosmosa uçurylyşynyň habar beriş dabarasynda bu emeli hemranyň jikme-jiklikleri barada "PARS 1" emeli hemrasy şekillendiriş we telekommunikasiýa ýüklerini göterýän gözleg-emeli hemradyr diýdi.

Salariehiň pikiriçe, ösen usullary ulanýan "Pars 1" emeli hemrasy, radio ýerleşiş kiçi ulgamy we ýagdaýy kesgitlemek we gözegçilik bilen üpjün edilmeli ölçeg emeli hemralaryndan biridir.

Salarieh, bu emeli hemra ilkinji gezek synagdan geçiriljek ulgamlar we kiçi ulgamlar bilen enjamlaşdyrylandygyny aýtdy.

Eýranyň "Pars 1" emeli hemrasy şu gün irden (penşenbe) uçuryldy, maglumatlary Eýranyň ýerli wagty bilen sagat 2-de alyp bolýar.

Eýranyň kosmos guramasynyň başlygy: Mahdaşt we Keşm stansiýalary, Eýranyň "Pars 1" emeli hemrasynyň maglumatlaryny aljak iki içerki stansiýadygyny aýtdy.