Sep 21, 2023 13:30 Asia/Tehran
  • İrəvanədə etırozəkəyon de Ermənistoni əmniyyəti ğıvvon dave kardışone

Ermənistonədə etırozon dəvomədə, İrəvanədə dıvləti binaon mığobilədə etırozəkəyon qırd bbıən və de ım kişvəri əmniyyəti ğıvvon dave kardışone.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, çoşəmbə və Buko iyən İrəvani miyono otəşbasti sazışi elan bey bəpeşt Ermənistoni paytəxti sakin bıə kəson bə ım şəhri qıləy meydon hərəkət kardışone iyən 2 qılə roy ki bə ım meydon dəçokney bəbe dəbastışone.

Ermənistoni etırozəkəyon ki həmçınan ım vırədə iştirokışon be, Ermənistoni iminnə vəzir Nikol Paşiniyani bə kəno noey tələbışon kardə.

Etırozəkəyon de əmniyyəti ğıvvon ki sıbi vaxtiku İrəvani ım meydoni binaon mığobilədə iştirokışon be dave icod kardışone və bə çəvon səmt sığ iyən bottel şodoşone.

Votey bəbe İrəvanədə Çoşəmbə ruji etırozonədə 1 nəfər əmniyyəti ğıvvon zəxmin bıə və 9 nəfər həm dastqir bıən.

Sentiyabrə manqi 19 (Şəhrivərə manqi 28 minnə ruj) Ğərəboğədə hərbi daveon tojə dıvrə bino bıə.

Zinə Rusiyə mudafiə vəzorətxonə elanış kardə: Azərbaycan Respublika iyən bandiyə Ğərəboği Erməni cəmiyəti nımoyəndəon de Rusiyə sulh mərominə ğıvvon vositəçiyəti daveon komil surəti mandeyro bə sazış rəsəşone.

İjən ğərore ımruj Pencşəmbə İ Bıə Milləton Təşkiloti əmniyyəti şura Ğərəboği barədə təcili iclos bərpo bıko.

Tags