Dec 02, 2023 09:24 Asia/Tehran
  • Bo şimol-cənub tranziti koridoron dəçokneyro, Mərkəzi Asiya rəsmi şəxson cəhdon dəvom

Tırkəməniston və Ğəzaxıstoni ali rəsmi şəxson, Çiniku tosə İron qıləy nəğliyoti karidorədə bə mıştərəkə həmkoəti xoto, tranziti barədə deyande sazış kardışone.

Aşğabadədə və komitə iminnə iclosi cərəyonədə ki bə Ğəzaxıstoni nəğliyoti vəziri muavin Təlğət Lastayev və Tırkəmənistoni rabitəon və nəğliyoti aqentəti mudiri muavin Batir Anayevi rəyosət bərpo bıə, 2 tərəf “Çin, Ğəzaxıston, Tırkəməniston, İron” koridori soxtey mıştərəkə inkişofi barədə sazış kardışone.

Im mıştərəkə iclosi komitə, reyls kommunikasiyə baxşədə rəğobəti, tarifion və balanc siyosəton icod karde barədə mısbət bəyonış kardə və muvafiğətışon kardə ki vəomədə həm həminə baxşonədə həmkoətion əlovə bıbu.

Aşğabadi iclosi oxoədə Ğəzaxıstoni nəğliyot vəzorətxonə və Tırkəmənistoni kommunikasiyə  və nəğliyoti aqentəti miyono nəğliyoti dəçoknry barədə protokol bə imzo rəsə.

Bə de İron har çəxtə, nəğliyot və tranziti həmkoətion hevujəti xoto, Cənubi Ğəfğaz və Mərkəzi Asiya rəhbəron cəhdon dəvomədə Ğəzaxıston və Tırkəmənistoni ali rəsmi şəxson, co kərə bə İron, Çini royku nəğliyoti karidoriku təvafuğışon kardə.

Im sazışon qıləy holədə əncom bıə ki çımiku bənav həm Mərkəzi Asiya və Cənubi Ğəfğaz Respublikaon həm bə nəğliyoti mıştərəkə həmkoətion zumand kardey xoto de İron veyə sazışon və mığuviləon imzo kardışon be.

Bənə nımunə dəvardə sorədə yəni Miladi 2022 minnə sorədə Avazə, Tırkəməniston, İron, Ozbəkiston və Ğəzaxıstoni iclosədə həmohənqi 2minnə iclosi cərəyonədə, iştirokəkə kişvəron oxonə protokol və beynəlxalğə tranzit və nəğliyot koridori icod bey sazışon de Aşğabad sazışi unvan imzo kardəşon be.

Tırkəmənistoni osınə ro həmkoətion təşkiloti komitə yol və Tırkəmənistoni osınə ro həmkoətion təşkiloti komitə yol, Miroslav Antonoviç, 3tərəfiyə mıştərəkə həmkoətion xususi Ğəzaxıston, Tırkəməniston və İron osınə roon dəçokney baxşədə məntəğə həmmə kişvəronro vey muhimm zınəşe.

İron-Tırkəməniston-Ğəzaxston beynəlxalğə osınə ro məsofə cəmədə 926 kilometre ki ım miğdoriku 146 kilometr, Ğəzaxıston sərzəminədə, 700 kilometr Tırkəməniston sərzəminədə və 80 kilometr həm İroni sərzəminədə ğərorış qətə.

Milodi 2014 minnə sori oxoədə ım osınə ro təsis bıə, Məekəzi Asiya və Ğəfğaz kişvəron, İroni royku bə beynəlxalğə ozodə ovon dəçokney bəben.

İğtisodi inkişof və dəçokney beynəlxalğə nəğliyot və tranziti koridoron iclosədə, Tırkəmənistoni osınə ro həmkoətion təşkiloti komitə sədr, Miroslav Antonoviç, Aşğabadədə bə Tırkəməniston-Ğəzaxıston-İron osınə ro məxsusə əhəmiyyət , təkidış kardə. Im osınə ro şimol-cənubi beynəlxalğə nəliyoti koridoriku i baxş bə hisob omeydə.

Aşğabad iclosədə, Tırkəmənistoni ım rəsmi şəxs və nəğliyoti koonədə məşhurə koşınos ijən təsdiğış kardə: ım maqistral, əlovə roon icod kardedə ki Ğəzaxıston, Rusiyə mərkəzi məntəğəon və Tırkəmənistoni bə İron, Farsi dıyo ətrofədə bıə kişvəron, Asiya cənub və cənub şərğ iyən əks surət dəçokneydə.

Im osınə ro koridor ijən məntəğə səthədə mısofir və bo tranzit və nəğliyoti həmmə koon əlovə və nəğliyoti xərcon çəşəçi surət kam bəkay. əlovə bə ım ki səfə zəmoni mıddətədə ğənoətkorəti bıə, bə çəmə kişvəri iğtisodi hevujəti həm komək kardedə.

Aşğabadi ım devləti rəsmi şəxs ijən elanış kardə: Ğəzaxıston-Tırkəməniston-İron osınə ro bə ım plani iştirokəkə kişvəron icozə dodə ki bə qlobal vojoron varid bıbun və ijən ım osınə ro, Avrasiya osınə ro vey muhimmə osınə ro reyls xəttonku şomil bəbe.

Milodi 2014 minnə sori Dekabrə manqədə Ğəzaxıston-Tırkəməniston- İron osınə ro bə istesmor rəsə. peşo Çin bə ım roy dəçoknə bıə və Milodi 2021 minnə sori Noyabrə manqi 26 minnə rujədə həm Ğəzaxıstoniku bə Tırkəmənistoni kişvər və ım vırəku bə İroni reyls xətton varid bey bo və şələ əlovə kardey xoto, Ğəzaxıston, Tırkəməniston və İron İslom Respublika kişvəron miyono 3tərəfiyə sazışi bə imzo rəsə.