Dec 02, 2023 09:24 Asia/Tehran
  • Mirza Kuçikxani məğomi yol qətey ruj, vişə ğiyomi ğəhrəmonə sərdor.

Imruj Şənbə Hicri Şəmsi 1402 minnə sori Azərə manqi 11(2023 Dekabri 2) Mirza Kuçixan Cənqəli şəhodəti sorəqardış iyən çəy məğomi yol qətey ruje.

Mirza Yunis de Mirzakuçikxan Cənqəli məşhur bə şəxsiyət 1880 minnə sori oktiyabri 12 minnə ruji İroni şimal Rəşt şəhri ostadsəra mahlədə bə dınyo omə.

Əv cıvonətiədə bə diniyə elmon təhsili məşğul bedə ə inğilabiyə ğıvvonku bə ki məşrutiyə inğilabədə muvəfəğ bedən Tehroni fəth bıkən.

Mirzakuçikxan Cənqəli İroni istiğlaliyu muhafizə bıkə ruhani və əcnəbion şərriku məmləkəti nicat doeyu İroni şimalədə qıləy yolə hərəkətış icod karde və ıştə conış istikbari vədə mandeyu təğdimış karde.

Rusiyə və İnqiltərə bə kəno jeədə milləti tərəfo 1 minnə cumhuri İronədə bino bedə.

Mirzakoçikxan Cənqəli,cənqəl ya həmon vişə hərəkati təşkil və çəy rəhbərətiədə İroni istiğlal, ozodəti və səbarzəti kəsb kardeyu milləti tərəfo həmməysə yolə bumiyə hərəkətış icod karde.

Əcnəbion beğande,de istikbar mubarizə barde,ədoləti tələb karde,ditəsərrufati ərazi islahat, ərbob rəyət məsələ miyoniku barde, zavodon bə ro dəğande və fəhləon çəy fəaliyətonədə şərik karde mincumlə Nehzəte cənqəlı muhimmə hədəfonku be və Mirza pidəş be bə milləti tələb iyən məclisi əsos qıləy hukumət təşkil bıkə

Mirzakoçikxan cənqəli çandə soron bə şahənşahi zılmkarə nizom və çəy əcnəbiyə ğıvvon zid mubarizə və canq karde bəpeştə,dıştə bəzi nezə dustə ğıvvon cəm kardeyu bə Xəlxalı tərəf hərəkət karde holədə 1921 minnə sori dekabri 2 nə ruji Tolışə bandonədə va iyən kuləkədə qiriftar be iyən bə şəhodət rəsə.

Mirza Koçikxanı şəhodətəndə Nehzəte Cənqəl bəştə oxonə nuğtə rəsedə.