Feb 13, 2024 11:20 Asia/Tehran
  • Sepahe pasdaranı həvo iyən dıyo ğıvvon mıştərəkə hərəkət dırozə məsafəyu qıləy balestikə rəketi canqiyə kəşti piyo ğande de muvəfəğiyyət əncom be.

Bə İRNA xəbon əsosi qeneral mayor Səlami zinə əlovəş karde sepah canqiyə kəşti piyo dırozə

İslamiyə inğilabi sepahe pasdaranı fərmondə qeneral mayor Huseyn Səlami votışe: sepahe pasdaranı həvo iyən dıyo ğıvvon mıştərəkə hərəkət dırozə məsafəyu qıləy balestikə rəketi canqiyə kəşti piyo ğande de muvəfəğiyyət əncom be.

Bə İRNA xəbon əsosi qeneral mayor Səlami zinə əlovəş karde sepah canqiyə kəşti piyo dırozə

 Məsafəyo balestik rəketi muvəfəğə sorətədə ğande bə dıl piyə nuğtə miğdor çəmə nufuz iyən dıyo ğıvvəş inkişof doə.

Sepahe pasdaranı fərmondə bə sepah dıyo ğıvvə sayirə ğabeliyəton işarə kardeədə təkidış karde okyanonədə hərəkət kardeyu ğabeliyətışon bıə çəmə kəştion  okyanon ha vırədə zahir be  bəznen və təbie  vaxti çəvonku rəket ğande bəznemon ə ğıvvon ki çəməyu noəmni icod kardən heç qılə əmnə vırəşon nebəbe.

 

Tags