Dec 05, 2022 14:06 Asia/Tehran
  • Sutemoni ğaçaği vəy qəteyro Əlsudani bə İraği Kırdıston notaş do

İraği parlamenti nımoyəndəonku qıləyni xəbəş doə ki sutemoni ğaçaği sə kardey cəhəto İraği iminnə vəzir bə İraği Kırdıstoni iğlim notaş doə.

Bə dışəmbə ruji Əlməlumə İraği mərkəzi raporti əsos, Ğanuni dıvləti qruponku qıləyni iyən İraği parlamenti uzv, Casım Əlmusəvi votışe: İraği iminnə vəzir Muhəmməd Şiyae Əlsodani de Kırdıstoni iğlimi rəsmi şəxson ım məntəğəku nati ixracati mudiriyət kardey barədə təvafuğış kardə.

Əlmusəvi ijən əlovəş karde: İraği iminnə vəzir, bə Kırdıstoni iğlimi məntəğə 6 manq mıhlətış do ta sutemoni ğaçaği məsələ bıdə iyən ixracati məsələ ğanuni surətədə əncom bıdə.

Casım Əlmusəvi ijən təsdiğış karde: ım 6 manqə nota bə iğlimi rəhbəron bə ım illəte ta əvon karde bəznen fəğət de Somo nomo bıə milli şirkəti vositə, nati ixracati əncom bıdən.

Bə ım İraği nımoyəndə votey əsos: bə Kırdıstoni iğlimi rabitədə bıə nat iyən qazi komil kardey royku, ım kontorolon əncom bəbe, boçiki tojə dıvlət bə Kırdıstoni iğlim icozəş doə ni ki ğeyri ğanuni surətədə nati sadir ya ğaçağ ko.

Işorə karde lozime ki çımiku bənav həm İraği parlamenti nımoyəndəon xəbəşon doə bin ki har ruj miyonə surətədə 450 həzo barel nat, Kırdıstoni iğlimi məntəğəku bə sionist rejimi ğaçağ bəbe.

Tags