Sep 24, 2023 13:00 Asia/Tehran
  • De İmom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti mınosibəti

De İmom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti mınosibəti

İmom Həsən Əskəri(ə) Hicri-Ğəməri 260-ə sori Rəbiyul-Əvvələ manqi həştminə ruji Samirra şəhrədə bə şəhodəti məğami rəse.mısılmınon yonzəminə imom həzrəte İmom Həsən Əskəri(ə) ki,ıştə cıvonəti bəharədə sıxan iyən rəftorədə bo həmmə kəson çe eşğ,mərıfət,əxloğ,fəzilət iyən insoniyyəti ulqu be.çə həzrəti aşığonə mınocoton bə qırd mələkuti aləmi pevolo beydəbe və çəy bəşəvnəy bıə ibodəton həzrət Əli(ə) yod və xotırə bəyji kardedəbe.çə həzrəti aşığonə nımojon həzrəte Zəhro(s) bə yod dənoydəbe.İmom Həsən Əskəri(ə) dırozə səjdəon həzrəte İmom Səccodi(ə) dırozə səjdəon xotırəonədə bəyji kardedəbe və çə həzrəti ğəribonə jimon iyən zindonədə bıey bənə həzrəte İmom Mosə Kazımi(ə) jimoni be.ım 28 sinninə cıvon nəyinki,qıləy addiyə inson be,bəlkəm çe həmmə çokiyon və buzurquvarətiyon xulosə be ki,jıqo qıləy rujədə bə şəhodəti məğami rəse.təsliyyət......

İmom Həsən Əskəri(ə) imoməti devron çe pok iyən məsumə imomon(ə) jimoni dırozi həmməyusə şiddətin iyən saxtə zəmononku be ki,həm ə həzrət və həmən çəy tərəfdoron de vey şiddətinə siyosi iyən iştimoyi məhdudiyyəton dimbədim omeydəbin.Samirrə hərbi şəhrədə şıey-omey şərtonku ımbe ki,insonon bəpe haftədə dı kərə ıştə huzur və əyo bıey bə hukuməti mərkəzi elon kardənin bin.odəmi dığğəti cəlbəkə çi ımbe ki,çə həzrəti əshobon əy umumi iyən iştimoyi məkononədə sədo və vanq jıey icozəşon həm nıbe.İmom Həsən Əskəri(ə)umumi imoməti devron şəş sor be ki,qırd bın mıddətədə çə həzrəti əshobon iyən duston bə ə həzrəti ehtımoliyə terrori nisbətədə hejo çe xətər iyən təhlukə hissışon hestebe.əmmo de qırd ım xətər ofəyə maneə iyən şərayiti bə ico,İmom Həsən Əskəri(ə) çe camiyə hidoyəti koyku i ləzə həm onemande və bo islomi dınyo mıxtəlifə məntəğəon ıştə vəkli iyən nımoyəndəon ezom kardedəbe,vığandedəbe. Həzrət İmom Sadığ(ə) zəmoniku çe ehdədorə vəkilonku iborət bıə şəbəkəçe milləti de İmomi(ə) miyono qıləy irtibot bərğərol kardedəbin.çın sırrin iyən məxfiyə şəbəkə fəoliyyət İmom Hadi(ə) iyən İmom Həsən Əskəri(ə) zəmonədə şiddətiş pəydu karde və zuamand beşçıro ki,i tərəfiku çe şiəyon ədədə ziyod bıəbe və bə islomi coğrafiyə vey diyəroə noxəton həm pevolo bıəbe və co tərəfiku həmə həzrəton şiəyon bə Əsri İmomi(əc) ğeybəti zəmoni daxil bıeyro hozzı kardedəbin. çe şiəyon təcəmmu iyən qırdbemoni mərkəzon hevujəti şərt,çe qıləy mınəzzəmə irtibot iyən rabitə onemoni icod kardey be ta çe şiəyon de İmoməti sahə bıə rabitə i tərəfiku və çəvon de iyande bıə rabitə həm co tərəfiku bərğərol bıbu.İmom Həsən Əskəri(ə) ıştə şiəyon miyono vey barzə şəxsiyyəti soyb bıə kəson vıjniyedəbe və mıxtəlifə məntəonədə əvoni bənə vəkilon unvoni təyin kardedəbe və de ın tərıği vositə deştə tərəfdoron qıləy irtibot bərğərolko.İmom(ə) bın irtibot və rabitəonədə bəştə tərəfdoron çe hukuməton zılmi noçiz fikk kardey iyən bə Xıdovəndu umu bastey və təvəkkul kardey sıfarış kardedəbe.həmçinin İmom Həsən Əskəri(ə) de oşkoə formə çe Əmirəl-Muminin Əli(ə) viloyətiku yod və zikr kardedəbe və bın cəhətədə çe peyğombəri(s) çe “mən kuntu məvlahu fə hazə Əliyyun məvlahu” məşhurə iborəku bıə məğsəd,hakəs ki,mı çəy mevlam Əli həm çəy mevlay” iborə Hizbullah dastə çe coqlə fırğə və dastəon miyono ruşin kardedə.....

İmom Həsən Əskəri(ə) ıştə zəmonə həmməysə şərofətin iyən təğvoninə şəxsonku be.Xıdovəndi ibodət iyən sıtoyişədə çə həzrəti mislış nıbe.anədə bə ibodət iyən bandəçəti ğərğ beydəbe ki, ğəlbon bəştə səmt cəzb kardedəbe iyən cokəson bə Xıdo zikri eğandedəbe.joqo ki,hətto qıləy ro qim kardə və mınhərifə fərdi həm bə səhihə roy səmt səbəro iyən hidoyət kardedəbe.məsələn Saleh bin Vəsfi nomi zikr kardey bəbe ki,çe hukuməti barzə fərdonku be ki,zindono məmur be. əv bə Ələviyon ələyh vey ğəddor be.Saleh dıqlə bədəxloğə sərboz və əskərış çe İmom Həsən Əskəri(ə) piyo nəzorətəkə məmurış kardəbe ta bə ə həzrəti əzob-əziyyət bıdo.əmmo həmonə dı nəfər ki,çe neziku bə İmom Həsən Əskəri(ə) hol iyən hərəkəton nəzorət kardedəbin,bə həmonə buzurquvarə İmomi(ə) rəfroron təsiri ji dəşin.joqo ki.əvon i mıddəti bədiqə ıştə hoziyə rəftoronku dastışon kəşe və de İmom Həsən Əskəri(ə) mədh iyən sıtoyişi koy məşğul bin...

 

Tags