Sep 25, 2023 08:58 Asia/Tehran
  • Rəbiuləvvələ manqi 9 minnə ruj, aləmi Munci imoməti bino bey

Hicri Ğəməri 260 minnə sor Rəbiuləvvələ manqi 8 minnə rujədə, dınyo şiəyon 11 minnə İmom, Həzrəte İmom Həsən Əsqəri (ə)-i şəhodəti bəpeşt, çəy bozorqvarə zoə, Həzrəte Məhdi(əc) bə imomət rəsə.

Həmonə zəmonədə Samirra həmmə vırəonədə, dınyo şiəyon 11 minnə İmomi şəhodəti xəbə pəxş bıə və millət bə çəy ehtıroməti xoto, əzodorəti kardəşon be.

Həzrəte Məhdi(əc) bəştə bozorqvarə pıə pokə bədən nımoj handey bəpeşt, bə Xıdovənde xalıği əmri əsos, həmmə çəşonku niyon bıə, həminə zəmon be ki Həzrəte Məhdi(əc)-i iminnə ğaib bey dıvran bino bıə ki bə ğeybəte Soğra ya qədə ğəybəti məşhur bıə.

Hicri Ğəməri 260 minnə soriku Həzrəte Məhdi(əc)-i ğeybəte Soğra dıvran bino bıə və tosə Hicri Ğəməri 329 minnə sori dəvomış be.

Im əyyomədə Həzrəte Məhdi(əc) deştə məxsusə nımoyəndəon vositə, de millət rabitəş be ta ım ki Hicri Ğəməri 329 minnə sorədə, sərostə nımoyəndə təyin nıkardeşe və əmələn çəy dıroz mıddətə ğayeb bino bıə.

İlahi həmmə dinon, bəşəriyəti tale vey ruşin, iyən de sulh, səmimiyət, oroməti, əmniyyət iyən ədoləti hevuj bey bə ico zıneydən, həmonə vəoməy ki de bəşəriyəti aləmi Munci zuhuri vositə, zılm iyən sıtəm və botili əholi məhv, və ədolət həmmə vırəonədə cari bəbe.

İron İslam Respublika Tele-Rədio Təşkilat, bəşəriyəti aləmi Munci Həzrəte İmom Zəmon(ə)-i imoməti bino bey bə dınyo həmmə ozodi tələbon təbrik voteydə.