Sep 29, 2023 13:24 Asia/Tehran
  • İroni İrağədə bıə səfir çe Neynəvo əyoləti Əl-Həmdaniyə şəhrədə həlok bıə kəson xıyzonon səbəsəlomətiş doe.

İron İslom Respublikə İrağədə bıə səfir çe Neynəvo əyoləti Əl-Həmdaniyə şəhrədə bə əməl omə vəş qətey hodisədə i qrup İraği şəhrvandon həlok və zəxmin bıey əloğədor, bə hukumət iyən xalği təsliyyətış doe.

Bə İRNA məlumoti əsos,İron İslom Respublikə İrağədə bıə səfir "Məhəmməd Kazım Əl-Sadığ" çoşanbə ruji ıştə tvitədə çe Neynəvo əyoləti Əl-Həmdaniyə şəhrədə həlok bıə kəson xıyzonon səbəsəlomətiş doe.

çımi bənav dəvardə şəvi İroni Xarici Koon Vəzərotxonə sıxanəvot “Nasir Kanani Çafi” ıştə mesajədə ​​İraği Neynəvo əyoləti Əl-Həmdaniyə şəhrədə vəş qətey hodisə nəticədə veyə mığdorədə İraği şəhrvandon həlok və zəxmin bıey əloğədor,bə İraği hukumət və milləti təsliyyətış doe.İroni Xarici Koon Vəzərotxonə sıxanəvot İroni səhiyyə və tibbi idorəon bın hodisədə bə zərəl vində kəson koməq kardeyro ıştə hozzıətiş elon karde.

İraği şimol-ğərbədə bıə Neynəvo əyoləti Əl-Həmdaniyə şəhrədə şoyvonəti sarayədə bə əməl omə vəş qətey hodisədə 100 nəfər mardə və 150 xonəxo həm zəxmin bıə.

İraği Telıə Ovşuməpoə Cəmyyət maştəvoni mardə və zəxmin bıə kəson ədədış çe 450-sə ziyodə bıeyış elon karde.İraği Səhiyyə Vəzərotxonə sıxanəvot bə Seyf əl-Bədrin sıxani əsos,Əl-Həmdaniyə şəhrədə şoyvonəti sarayədə (Salon əl-Heysəm) vəş qətey hodisə bə əməl omə və iyo təxminən 1000 nəfəri bıey təxmin kardey beydə.

çın hodisə bədiqə İraği sərvəzir kişfərədə se ruj,əmmo Neynəvo qubernator i haftə matəmış elon kardə.İraği siyosi xadimon və rəsmiyon,həmçinin bəzi məmləkəton rəsmiyon co-co mesajonışon vığandə və çe Neynəva viloyətədə bə əməl omə vəş qətey hodisədə i qrup İraği şəhrvandon həlok və zəxmin bıey əloğədor bə hukumət və xalği səbəsəlomətişon doə.

Əl-Həmdaniyə Neynəvo əyolətədə vağeye.Neynəvo çe İraği şimol-ğərbədə və Bağdadiku 504 kilometr məsəfədə vağe bıə.