Oct 09, 2023 15:16 Asia/Tehran
  • 2tərəfiyə elmi həmkoətion hevujətiro İron və İraği həmkoətion

İronədə İraği mədəni məşvərətəkə xəbəş do: İron və İraği miyono de təmərkoz bə elmi baxş, ğoym iyən stabilə sazışon əncom bəbe.

İronədə İraği mədəni məşvərətəkə Yaser Əbdul Zəhra Əlhecac de İsna votımonədə " İraği Respublika iyən İron İslom Respublika elmi haftə" nomo elmi beynəlxalğə iclosi hədəfon barədə votışe: 2 qılə kişvəri miyono mədəni elmi baxşədə stratejikə komiləti icod kardey 2 qılə kişvəri hədəfonin.

Əbdul Zəhra Əlhecac ijən bəyonış kardə ki ısət İron və İraği miyono coqrafiya məsofə mənoş ni ijən əlovəş kardə: de mıştərəkə elm iyən texnoloqiya  mərkəzon icod kardey, mıştərəkə laboratorion icod kardey, mıştərəkə planon icod kardey iyən mıştərəkə bə elmi əsos bıə şirkəton icod kardey, elmi həmkoətion hevujətiro 2 qılə kişvərioxonə hədəfonin.

İroni şimol şərğ, Xorasan Rəzəvi ostani mərkəz, Məşhəd şəhrədə, "İraği Respublika iyən İron İslom Respublika elmi haftə" nomo elmi beynəlxalğə iclos 60 qıləku vey 2 qılə kişvəri universti rəyison iştiroki bərpo bıə.

Tags