Jan 18, 2024 10:28 Asia/Tehran
  • İraği mediyaon inkişofi mərkəzi sədr, bə Ərbil İroni rəketi həmləku himoyətış kardə

İraği mediyaon inkişofi mərkəzi sədr votışe: İron İslom Respublika prezdent de hədəf, hiç qılə məntəğə hədəf ğərorış doə ni.

Seşəmbə sıb, İslomi İnğilobi Sepah Təşkilati ayrokasmik həvo ğıvvə, Suriyədə Sepah sərdoron terror və Rask iyən Kermani terroristiyə hərəkəton cəvob  doeyədə və de həmzəman surət, de 24 qılə balestik rəket, İraği Kırdıstoni Ərbilədə sionist rejimi xarıci sistemi cəsusi vırə və Suriyə İdlib ostanədə terroriston vırə hədəf ğəror doşone.

Bə İrna raporti əsos, İraği mediyaon inkişofi mərkəzi sədr etırofış kardə ki sionist rejimi cəsusi sistemi amilon (Musad) Kırdıstoni məntəğədə iştirokışon heste ijən votışe ki Ərbilədə israil rejimi cəsuson iştirokışon heste iyən bə İraği Kırdıstoni məntəğə İslomi İnğilobi Sepah təşkilati rəket həmlə bə ım illət əncom bıə.

 

Tags