Feb 06, 2024 13:21 Asia/Tehran
  • İraği nımoyəndə çe canqi dovnə hevujəti həxədə çəşnaviş doe

İbıə Millətonədə İraği nımoyəndə əmniyət Şurə iclosədə məntəğə canqi dovmənə vey bıey barədə xəbərdorətiş do

İraği nımoyəndə çe canqi dovnə hevujəti həxədə çəşnaviş doe.

İbıə Millətonədə İraği nımoyəndə əmniyət Şurə iclosədə məntəğə canqi dovmənə vey bıey barədə xəbərdorətiş do.

Bə İrna raporti əsos Əbbos Kazım Əbid əmniyət Şurə iclosədə bə ın kişvər və Suriyə Amerkə dəvardə rujon hərbi təcavozi barədə votışe:

Hucumoni ki, kali dost və şərikə kişvəron tərəfiku əməni nəğz kardən məhkum kardəmon.

Əv əlovəş karde Asiyə Ğərb behronon de iyandı rabitəşon ni və nisbət bə reqiyoni canqon nota doydəmon.

Tags