Feb 12, 2024 11:44 Asia/Tehran
  • İrağədə İroni İslomiyə İnğilobi səbarzəti sorəqardışi qirami qətey mərosimi bərpo kardey

İroni İslomiyə İnğilobi 45 minə sorəqardışi mərosim İrağədə bərpo be

İrağədə İroni İslomiyə İnğilobi səbarzəti sorəqardışi qirami qətey mərosimi bərpo kardey.

İroni İslomiyə İnğilobi 45 minə sorəqardışi mərosim İrağədə bərpo be.

Bə Tele Rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos İraği siyosiyə yolon, Sınni ənıştə ostanon Sınnion məxsusən Ələnbar, Səlahədin və Kərkuk ostanon və Bəğdadəd' xariciyə kişvəron əksər səfiron de İroni İslomiyə Respublikə səforətxonədə huzur bıey İslomiyə İnğilobi 45 minə səbarzəti sorəqardışışon bə İroni millət və devlət təbrikışon vote.

Həminə holədə İrağədə İslomiyə İnğilobi yolə rəhbəri dəftrəxonə nımoyəndə Nəcəf Əşrəf şəhrədə bo İslomiyə İnğilobi 45 səbarzəti qirami qətey mərosimışon bərpo karde.

Tags