Feb 13, 2024 09:44 Asia/Tehran
  • Seonist rejimi hucumədə Livani Hizbullah ğıvvonku  5 nəfər bə şəhodət rəsin

Hizbullah İslomiyə Mığoviməti hərəkət seşanbə sıb elonış karde ki, ın hərəkəti 5nəfər hərbi ğıvvə Ğəzzə millətiku himoyədə və Ğudsi roədə Şəhid bin

Seonist rejimi hucumədə Livani Hizbullah ğıvvonku  5 nəfər bə şəhodət rəsin.

Hizbullah İslomiyə Mığoviməti hərəkət seşanbə sıb elonış karde ki, ın hərəkəti 5nəfər hərbi ğıvvə Ğəzzə millətiku himoyədə və Ğudsi roədə Şəhid bin.

Bə İrana xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Livani Hizbullah votışe: ın odəmon Təlosə ğədə şəhri odəmonku bin ki, Beytul-Mığəddəsi roədə bə Livani cənub seonist rejimi işğalqəron hucumədə bə şəhodət rəsin.

Livani Hizbullah ın 5nəfər ğıvvə Şəhid be qıləy holədəy ki, bə Mığovimət bəfodorə fraksiya qıləy uzv ki, bə Livani Hizbullah vobəstəy, İbreym Musəvi dışanbə şəv bə seonist rejim xəbərdorətiş do və votışe: seonist rejim əqər yolə səhv bıkə ya ıştə lnqi ıştə həddiku bəpe bınə de çokə cəvob dimbədim bəbe.

Tags