Apr 15, 2024 08:35 Asia/Tehran
  •  İroni bə sionist rejimi rəket hucumiku Livani Hizbullah təğdir kardey

Bə sionist rejim İroni bepilotə təyyorə və rəket hucumiku Livani Hizbullah bənə mislış nıbıə hucumi yodış karde

Livani Hizbullah hərəkət qıləy bəyoniyədə bəyonış karde ki, İroni İslomiyə Respublikə de həmmə təhdidon iyə təziğon vucudə ıştə təbiyi və ğanuniyə həxiku istifodəş karde və de nıtarsəti iyən məntəğə vəzyəti zıniyeədə bə israili qenosid kardə rejimi cəvob doe vədəş əməli karde.

Tags