Sep 28, 2023 13:59 Asia/Tehran
  •  Rəyisi: “Nur 3” peyki de ovandəti bə orbiti vodoey çe dışmeni sanksiyəon loyihə beovandəti əloməte

Rəyisi: “Nur 3” peyki de ovandəti bə orbiti vodoey çe dışmeni sanksiyəon loyihə beovandəti əloməte

 

i coqlə əloməte -İron İslom RespublikPrezdent çe İroni “Nur 3” peyki inşo kardey və çe zəmini 450 km orbitədə de səbarzəti nıştovney çe dışmeni sanksiyəon loyihə bə iflosi dıço bıey coqlə əlomət hisob kardedə.oxonə çıl sori dırozi İroni bə kosmik texnologiyə noyil bıey sahədə dəvomin iyən mıtərəğği qəmonış şodə.Dışmenon çe İroni kosmik sənaye həm daxil bıə holədə,de har cur sanksiyəon bəico çe ixtisodi və elmi tərəğği navi qətey royədə səy kardeşone,lakin bə qırd məhdudiyyəton və təzyiğon rəğmən İron İslom Respublikə kosmos və de kosmosi əloğədor bə har cur texnologiyə noyil bıə ki,bəpe ım bo İslomi İroni qıləy dıjdə səbarzəti hisob kardey bıbu.Bəhisob həm,de İslomi İnğılobi Muhafizə Korpusi Ayerokosmik Ğıvvon mıtəxəssison səyon ımruj de İroni “Ghased” şıkırnə peyki bəico “Nur 3” təsvir peyk həm zəmini 450 km orbitədə de ovandəti vırəbəvırə kardey bıə.demi əloğədor,bə İRNA məlumoti əsos,İron İslom Respublikə prezdent Seyd İbreym Rəyisi çorşambə şəvi qıləy mesajəda ​​ çe İroni “Nur 3” peyki de İroni peykşıkırnə cihozi zəmini 450 km orbitədə de ovandəti vırəbəvırə kardeyış təbrik kardə və voteşe:Gased,ın milli səbarzəti çe xalği devləti diqqəti nəticəy. Əv, kosmik sənaye çe kişfəri ekspert və alimon ğətiyyətin bıey və çe dışmenon sanksiyə və təhdidon besəmərənin bıey coqlə əlomətış hisob karə və çe Rabitə və İnformasiya Texnologiyəon Vəzərotxonə iyən çe İroni kosmik sənaye təşkilotiku xahişış kardə ki,çe kişfəri kosmik sənaye bəsə dəvardəyonsə ziyodə de veyə surəti dıjd bıey zəminə hozzıko.

 

 

Tags