Sep 29, 2023 13:29 Asia/Tehran
  •  Ğalibaf:İroni de regiyoni məmləkəton ıştə əloğəon zumand kardeyro qıləy zumandə irodəş heste.

İroni İslomi Şurə sədr çe İron İslom Respublikə de regiyoni məmləkəton xısusən deştə hamsuyəon dı tərəfinə rabitəon zumand kardey igistiğamətədə ciddi iyən zumandə irodə bıeyış bəyon karde.

Bə İron Pressi məlumoti əsos,İroni İslomi Şurə spiker Məhəmməd Bağır Ğalibaf çoşanbə ruji Cənubi Afrikadə dəvordınə bıə 9-ə BRİKS Parlament Assambleyə çərçivədə de İƏƏ Milli Məclisinin sədri Sağr Ğobaşi vindemonədə votəşede hamsuyə kişfəron,xısusən həm de Farsi Xəlici regiyoni kişfəron dı tərəfin iyən bo regional əloğəon inkişafıro beynəlxalğə forumonədə,min cumlə BRİKS-də siyosi və ixtisodi sahəonədə muhimmə əhəmiyyət kəsb kardedə.

Ğalibafi bəyon kardəşe ki,İron İslom Respublikə de regiyoni məmləkəton xısusən deştə hamsuyəon həm ixtisodi,mədəni,siyosi və sosiyal,əmniyyət və mıdofiyə sahəonədə bə dəvominə sulhi noyil bıeyro dı itərəfin və hartərəfinə zumand kardeyro bə qıləy zumandə irodə malike.

Əy əlovəş karde:Tehron bo həmkoəti hevuj kardero de dustə məmləkəton bo hartərəfinə həmkoəti hozıye.İroni İslomi Şurə sədri həmçinin bə BRİKS Assambleyə rəsmi uzv bıey bədiqə bə İron iyən İƏƏ-i roli vocibətiş işorə kardə holədə voteşe:BRİKS qrupu daxilədə əloğəon de sosiyal və siyosi məsələon de ixtisodi inkişofı məğsədi davam kardənine.İƏƏ parlamenti sədri həmçinin votəşe:məntəğədə bo inkişofiro əmniyyət iyən sabitəti icod kardey çe dıqlə məmləkəti rəhbəron dığğət kardə həmməysə muhimmə məsələy.

Sağr Ğobaş çe İroni İslomi Şurə sədri bə İƏƏ səfə kardey dəvət kardə holədə təkidış karde:ın səfə çe dıqlə kişfəri miyono həmkoəti zumand kerdeyədə qıləy mısbətə ğədəm bəbe.

İroni İslomi Şurə spiker “BRICS-i nığıl kardero vey tərəfəti və parlamenti diplomatiyəku bəhrə bardey” mevzuədə dəvordınə bıə BRİKS Qrupi 9-ə Parlament Assambleyədə iştirok kardero və həmçinin Afrikə Ozodə Ticorət Sazişi bə jimon dəvordıney surətin kardero de parlamenti nımoyəndə heyəti səyvonətiı bə Cənubi Afrikə səfəş kardə.