Sep 30, 2023 09:27 Asia/Tehran
  •  İroni  Nur 3 peyk,de İroni alimon irodə sanksiyəon besəmərəninəti təcəlliye

İroni İslom Respublika prezdent qıləy mesaj ğolibədə de İroni “Ghased” şıkırnə peyki bəico “Nur 3” İronıjə təsvir peyki soxtey, "əmə karde bəznemon" bovə təcəlli iyən bə İronıjə cııvon alimon irodə, sanksiyaon be təsir kardey bəyonış kardə.

Çoşəmbə rujədə, İslomi inğilobi Sepah Təşkiloti 3minnə bumiyə peyk de Nur3 nomo unvani de İroni “Ghased” şıkırnə peyki bəico bə orbit vığandə bıə iyən de ovandəti 450 kilometrə orbitədə ğərorış qətə. Nur3 ki qıləy test iyən zıney peyk bə hisob omeydə de 7.6 kilometr bə saniyə rə iyən 500 saniyə vığandey bəpeşt orbitədə ğərorış qətə.

Im peyk iyən Ğased nomo şıkırnə peyk har 2 qılə Sepah təhğiğotiyə təşkilotədə plan iyən soxtə bıən.

Çımiku bənav həm İslomi İnğilobi Sepah Təşkilot, de Ğased şıkırnə peyki vositə, Nur1 iyən Nur2 peykon bə orbit vığandəş be.

Nur3 peyki məmuriyət, kəşfiyot iyən təsvir ehtiyocon baxşonədəy.

İslomi İnğilobi Sepah Təşkiloti komandir Qeneral Səlomi votışe: Nur3 peyki təsvironku Sepah kəşfiyoti ehtiyoconro istifodə bəbe. əv ijən əlovəş kardə: əm həmmə məlumaton iyən məhsulon ki ım peyk zəmini səthiku peqətəşe Sepah kəşfiyoti ehtiyocon komil kardeyro istifodə kardedəmon.

Co qılə məsələ ıme ki Nur3 peyk qıləy şəroyetədə bə orbit vığandə bıə ki bənə İroni İslomi Respublika silohinə ğıvvon co qılə muvəffəğiyəton, sanksiya şəroyetədə ım muvəffəğiyət bə dast omə. həğiğətədə ım peyk bə orbit vığandey, bə İron İslom Respublika ələyh ğərbi sanksiyaon məğlubiyəti təcəllie. həmçınin ım peyki muvəffəğiyətədə  İRoni cıvonə alimonku istifodə bıə və co kərə mudafiə iyən ayrokasmik sənaye bumi soxteyədə İron İslom Respublika muvəffəğiyət nışo doə bıə.

İron İslom Respublika prezdent Seyd İbreym rəyisi bə ım muvəffəğiyəti mınosibəti xoto bəyonış kardə: de kişvri ayrokasmik mıtəxəssion və de Ğased İronıjə şıkırnə peyki vositə, Nur3 nomo İronıjə peyky muvəffəğə soxtey və bə zəmini  450 kilometrə orbitədə vığandey co kərə nışoş do ki sanksiya iyən təhdid İslomi İroni ali iyən inkişofiro, bə əzizə cıvonə alimon irodə hiç təsirış ni.

Nur3 peyki barədə ijən Sepah ayrokasmik əıvvə komandir Qeneral Haci zarə həm bəyonış kardə: çunki əmə sanksiya vəziyətədəmon, bəpe ım peyki həmmə baxşon ıştən soyb bıbəmon və sanksiya şəroyetədə nə fəğət ım peyki hiç baxş bə əmə doəşon ni bəlkəm mudiriyət kardedən ki hətto de çand qılə vositəçi həm bə əmə dast nirəse əmmo ım fırsət məro icod bıə ta ım məhsuli bumi surəti istehsol kəmon, və həmmə çi ımruj İroni bıə.

Isət və bə Hacizadə votey əsos, İron İslom Respublika dınyoədə 10 minnə kişvər iyən İslomi kişvəron miyonədə iminnə kişvəre ki həm peyk və həm şıkırnə peyki soybe.

İroni ım muvəffəğiyət dınyo həmmə mediyaon bəştə diğğəti cəlbış kardə, Jeruzalem post nomo sionist rejimi rujnomə ıştə raportədə bəyonış kardə: Nur3 peyk İroni ayrokasmiki zumandtion vey zumand kardedə, ım rujnomə ijən nıvıştəşe: Nur3 peyki vığandey, tojə texnoloqiyaon muvəffəğiyətonku qıləy baxşe ki İron çəyku ıştə zumandətion nışo doeyro istifodə kardedə. ım muvəffəğiyəton İroni rəket bərnoməon iyən dronon həm şomil bəbe.