Dec 07, 2023 23:21 Asia/Tehran
  • Kənani: İroni 3curnə cəzirəon, İron İslom Respublika sərzəminiku co nıbıə baxşonin

İroni xarıci vəzorətxonə sıxənəvot, İron İslom Respublika barədə Farsi dıyo həmkoəti şura yolon 44minnə iclosi oxonə bəyoniyəon barədə ıştə təəsufi elan kardey bəpeşt, ım bəyoniyə ğəbul nıkardən zınəşe.

 

Farsi dıyo həmkoəti şura uzv bıə kişvəron yolon Ğətəri Dohaədə 44minnə iclosi oxoədə, bə İron İslom Respublika zid, Arəş nomo qazi meydoni dosiye, atom sulhomizə mevzu, mudafiə ğudrət və İroni 3curnə cəzirəon barədə ıştə be əsosə iddion sənibəton tikror kardışone.

Farsi dıyo həmkoəti şura İroni 3curnə cəzirəon barədə, ıştə tikror bıə iddion dəvomədə, Tehroniku tələbış kardə ki de İ Bıə Milləton təşkilot və beynəlxalğə məhkəmə sərostə muzakirəon royku ım mevzu həl bıkon.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, xarıci vəzorətxonə sıxənəvot, Nasır Kənani de təkid bə İslomi Respublika subit və prinsipi nəzəon, İroni 3curnə cəzirəon, İron İslom Respublika sərzəminiku co nıbıə baxşon zınəşe və əlovəş kardə: ım cəzirəon ya həmonə ləpəon barədə İron İslom Respublika hacurnə iddion daxıli, hakımiyət və ıştə ərazi sərzəminədə mıdoxilə zınəşe və ım məsələ de şiddətin məhkum kardedə.

Kənani ijən təsdiğış kardə: İron İslom Respublika rəket zumandətion şəffofə hərbi doktorin çərçivədə və bə milli əmniyyəti oqətey və mudafiə əsose və əçi ki məntəğə əmniyyətiro həğiğiyə təhdide, co kişvəron hərbi iştirok və ijən sionist rejim bənə məntəğə əmniyyət və stabil və islomi kişvəron təhdid və noəmni bənə vey muhimmə amile.