Feb 13, 2024 13:50 Asia/Tehran
  • Real iyən virtual fəzo

Real iyən virtual fəzo

Əmmo çıro əmə bə ın interneti fəzo virtual aləm və fəzo votedəmon?.bo əmə həyğət ə çiye ki,de dərk bıə realəti iyən xarici həyğəti mıtobiğ bıə çi mevcude və məcazi iyən virtual ə çiye ki,bə qıləy zehni mığovilə əsos de həyğəti nımoyəndəti intixob kardedəmon ta zehni bə həmonə həyğət və realə fakton səmt səbəro və hidoyət bıbu.əlğərəz məcaz iyən vurtual çe rael iyən həyğəti nımoyəndəy.əmmo çın nımoyəndə muhimmə xıslətonku qıləyni ıme ki,bəvədə əmə de qıləy çi təsiron dimbədim omeydəmon,nəyinki,deçəy ıştəni.dəğiğən bə həmonə dəlili xoto bə interneti məcazi və virtual aləm votedən.interneti fəzoədə deştə ətrofədə bıə hodisəon dimbədim omeydənimon,bəlkəm deçəy təsiron və ya deçəy nımoyəndəon dimbədim omey dəmon ki,de cokəson təvəssuti soxtə və bə vucud vardə bıən.

İcozə bıdən bo ziyodə izohiro qıləy misol bıjənım.şımə qıləy sıpə təsəvvırkənən ki,mıxtəlifə sosyal şəbəkəonədə boştə çandə qılə səyfəonış icod kardə və har qıləy səyfə həm tafutinə nomış heste və əy çiçış piyedə nıvışteydə.əv hətto ıştəni bənə qıləy hınə soybi,bənə varzışkori ya bənə qıləy muhəndisi ya har qıləy unvoni təğdım kardey bəzıne.ziyodə fərdon mumkine bəçəy sıxanon bovəkon və ya hətto bəçəy malik bıə çiyon həsodət iyən pəxıləti həm bıkon.odəmi dığğəti cəlbəkə çi ıme ki,ehyanə ın sıpə iruj çın təzahur və ıştəni bənə insoni nışon doey oqıno və çe sıpə həyğət və çəy sıpə bıey oşko bıbu.ğasbu hiçkəs bəçəy sıxanon bovə nıko.həlbəttə çın misoli iqlə işkal iyən irodış həm heste və əv həm ıme ki,məcazi fəzo sırfən bə real iyən həyğəton əks iyən mıxolif ni.əmmo bə jıqo qıləy xısləton malik bıey mumkine.

 

Tags