Apr 15, 2024 13:13 Asia/Tehran
  • Prezdent Rəyisi:İroni bə har qıləy beməxə rəftori bıə cəvob həni həm zumand bəbe

Prezdent Rəyisi:İroni bə har qıləy beməxə rəftori bıə cəvob həni həm zumand bəbe

Rəyisi:İroni bə har qıləy beməxə rəftori bıə cəvob həni həm zumand bəbe.İron İslom Respublikə prezdenti bəyonış kardə ki,genosidəkə israyili rejim beməxə nımoyiş bıko,ğəti iyən çandə bərobər şiddətinə cəvob bəstəne.bə İRNA məlumoti əsos,İron İslom Respublikə prezdenti Seyd İbreym Rəyisi İroni silohinə ğıvvon torixi,zumand iyən de səbarzəti bə ico bıə əməliyyoti bədiqə seonist rejimi bə İslomi Respublikə məğsəd və mənafeyon ələyh təcavuzkorə hərəkəton cəvobən əlovəş kardə:

İslomi İnğılobi Muhafizə Korpusədə İroni milləti ğıryətin iyən şucoətinə fərzəndon de qırd mudafiyə və siyosi sektoron həmkoəti iyən həmohənqəti,çe İroni zumandəti torixədə qıləy nuyə səyfəş oj karde və bə seonistə dışmeni qıləy ibrəti dərsış doe.Rəyisi votəşe:İslomi İnğılobi Ali Məğamınə Rəhbəri rostə vədə bıə təcavuzkori bə cəzo rosney ko əncom doey be və İron İslom Respublikə səbarzə silohinə ğıvvon de tam səlohiyyəti bə seoniston məxsus hərbi hədəfon həmlə kardeşone.İşğal bıə Fələstini əraziyonədə bə işğalçiyə rejimi ələyh əməliyyot çe İroni ğanuni mudafiyə huğuği çərçivədə bıə qıləy mudafiyə tədbir be.

 

Tags