ܚܘܪܙܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ+ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܐܕܝ ܕܬܐܝܠ

ܚܘܪܙܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ+ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܐܕܝ ܕܬܐܝܠ

ܚܘܪܙܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ+ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܐܕܝ ܕܬܐܝܠ

ܐܚܢܢ̈ ܘܐܚܬܘܢ«- ܚܘܪܙܐ ܡܢ ܦܪܣ- ܩܠܐ ܕܐܘܪܡܝ+ ܣܗܡܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܥܡ ܙ̇ܘܪܙ̇ ܦܬܪܘܣܝ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܘ ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

ܐܚܢܢ̈ ܘܐܚܬܘܢ«- ܚܘܪܙܐ ܡܢ ܦܪܣ- ܩܠܐ ܕܐܘܪܡܝ+ ܣܗܡܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܥܡ ܙ̇ܘܪܙ̇ ܦܬܪܘܣܝ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܘ ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

ܐܚܢܢ̈ ܘܐܚܬܘܢ«- ܚܘܪܙܐ ܡܢ ܦܪܣ- ܩܠܐ ܕܐܘܪܡܝ+ ܣܗܡܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܥܡ ܙ̇ܘܪܙ̇ ܦܬܪܘܣܝ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܘ ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܢ ܐܝܠ ܒܝܬ ܝܘܣܦ- ܡܢ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܢ ܐܝܠ ܒܝܬ ܝܘܣܦ- ܡܢ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܢ ܐܝܠ ܒܝܬ ܝܘܣܦ- ܡܢ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܗܡܙܡܬܐ  ܥܢ ܡܝܩܪܬܐ ܙܢܬ ܐܡܝܪ ܚܨ ܡܢ ܐܘܡܢܐ ܕܨܝܪܘܬܐ ܒܬܗܪܢ

ܗܡܙܡܬܐ ܥܢ ܡܝܩܪܬܐ ܙܢܬ ܐܡܝܪ ܚܨ ܡܢ ܐܘܡܢܐ ܕܨܝܪܘܬܐ ܒܬܗܪܢ

ܗܡܙܡܬܐ ܥܢ ܡܝܩܪܬܐ ܙܢܬ ܐܡܝܪ ܚܨ ܡܢ ܐܘܡܢܐ ܕܨܝܪܘܬܐ ܒܬܗܪܢ

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܡܢܚܐ ܦܘܠ ܒܝܓܻܢ- ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܘܪܡܝ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܡܢܚܐ ܦܘܠ ܒܝܓܻܢ- ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܘܪܡܝ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܡܢܚܐ ܦܘܠ ܒܝܓܻܢ- ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܘܪܡܝ

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܥܝܣܐ ܒܢܝܡܝܢ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ܇ ܚܘܪܙܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܥܝܣܐ ܒܢܝܡܝܢ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ܇ ܚܘܪܙܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܥܝܣܐ ܒܢܝܡܝܢ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ܇ ܚܘܪܙܐ