ܒܗܪܢܬܐ ܕܒܘܪܓܻ ܕܐܙܕܝ ܒܘܬ ܡܢܬܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ- ܨܘܪܝܬܐ̈

ܒܗܪܢܬܐ ܕܒܘܪܓܻ ܕܐܙܕܝ ܒܘܬ ܡܢܬܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ- ܨܘܪܝܬܐ̈

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐܕ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܐܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܚܕܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩ ܒܚܕ ܦܘܢܝܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܚܝܠܢܐ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐܕ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܐܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܚܕܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩ ܒܚܕ ܦܘܢܝܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܚܝܠܢܐ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐܕ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܐܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܚܕܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩ ܒܚܕ ܦܘܢܝܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܚܝܠܢܐ

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܐܝܪܢ: ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܩܛܠܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܩܢܘܢܐ ܘ ܙܕܩܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܐܝܪܢ: ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܩܛܠܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܩܢܘܢܐ ܘ ܙܕܩܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܐܝܪܢ: ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܩܛܠܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܩܢܘܢܐ ܘ ܙܕܩܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ

ܬܚܡܢܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܘ ܠܐ ܡܬ ܫܚܠܦܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܢܫܪܬܐ ܕܕܫܡܢ ܨܗܝܘܝܢܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܥܪܒܼܝܐ̈

ܬܚܡܢܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܘ ܠܐ ܡܬ ܫܚܠܦܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܢܫܪܬܐ ܕܕܫܡܢ ܨܗܝܘܝܢܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܥܪܒܼܝܐ̈

ܬܚܡܢܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܘ ܠܐ ܡܬ ܫܚܠܦܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܢܫܪܬܐ ܕܕܫܡܢ ܨܗܝܘܝܢܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܥܪܒܼܝܐ̈