ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܬܐ ܚܕܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕ 1402- 1403

ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܬܐ ܚܕܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕ 1402- 1403

ܝܙܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܠܢܝܘܝܘܪܟ

ܝܙܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܠܢܝܘܝܘܪܟ

ܬܦܩܬܐ ܕܥܒܼܘܕܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ

ܬܦܩܬܐ ܕܥܒܼܘܕܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ