Oct 24, 2023 11:15 Asia/Tehran
  • ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܪܝܬܐ̈- ܝܬܝܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܪܝܬܐ̈- ܝܬܝܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ

ܝܬܝܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ

 

ܝܬܝܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܒܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܩ܆ܠܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗ ܐܕܝܘܡ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܣܝܒܘ ܣܪܓܝܣܝܐܢ ܐܒܘܢܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܕܬܗܪܢ،ܩܫܝܫܐ ܘܢܝܐ ܣܪܓܝܙ ܐܒܘܢܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܒܬܗܪܢ ܘ ܚܐ ܚܐܡܗܡܡܝ ܠܐ ܠܗ ܙܐܪ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܠܝܡܝܕܐܝܪܢ ܘ ܩܝܘܡܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܐܬܘܪܝܐ