May 20, 2023 14:17 Asia/Tehran
  • ܬܦܩܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ ܥܠܝܐ  ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ ܥܠܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ ܥܠܝܐ  ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ ܥܠܝܐ  ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܩܘܘܡܠܗ ܐܕܝܘܡ ܫܒܬܐ.

 ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ  ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ̈.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ