May 23, 2023 11:21 Asia/Tehran
  • ܩܒܠܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܢܕܘܢܙܝ ܡܢ ܪܥܝܣܝ ܒܩܨܪܐ ܕܡܪܕܟܐ

ܩܒܠܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܟܢ ܥܡܐ ܕܐܢܕܘܢܙܝ ܡܢ ܪܥܝܣܝ ܒܩܨܪܐ ܕܡܪܕܟܐ

ܩܒܠܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܟܢ ܥܡܐ ܕܐܢܕܘܢܙܝ ܡܢ ܪܥܝܣܝ ܒܩܨܪܐ ܕܡܪܕܟܐ

ܪܥܝܣܝ ܥܒܼܪܗ ܠܓܻܐܟܪܬܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܢܕܘܢܙܝ ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܠܗ 2 ܝܘܡܝܐ ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܣܦܪܝܐ ܕ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈.

 ܚܙܘܩܝܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܐܢܕܘܢܙܝ ܝܗܘܐ 17 ܫܢܐ̈ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ