May 24, 2023 12:15 Asia/Tehran
  • ܟܢܥܢܝ- ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܬܪܘܨܬܐ

ܟܢܥܢܝ- ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܬܪܘܨܬܐ

ܟܢܥܢܝ- ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܬܪܘܨܬܐ

ܟܢܥܢܝ- ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܬܪܘܨܬܐ

ܟܢܥܢܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܬܪܘܨܬܐ.

ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܟܢܥܢܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܗܘܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܦܪܣ.