Sep 07, 2023 11:51 Asia/Tehran
  • ܪܥܝܣܝ- ܫܘܝܠܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܝܠܗ ܙܝܕܢܬܐ

ܪܥܝܣܝ- ܫܘܝܠܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܝܠܗ ܙܝܕܢܬܐ

ܪܥܝܣܝ- ܫܘܝܠܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܝܠܗ ܙܝܕܢܬܐ

ܪܥܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ ܫܘܝܠܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܝܠܗ ܙܝܕܢܬܐܙ.

ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܙܐ ܒܝܙܡܐ ܕܐܬܪܒܥܒܫܒܐ ܒܪܗܛܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܥܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܘܪܣܢ ܬܝܡܢܝܬܐ( ܡܕܢܚܐ ܕܐܝܪܢ).

ܪܥܝܣܝ- ܫܘܝܠܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܝܠܗ ܙܝܕܢܬܐ