Sep 19, 2023 13:11 Asia/Tehran
  • ܪܥܣܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܐܝܪܢ ܗܕܝܪܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܘ ܡܪܘܚܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܒܼܝܠ

ܪܥܣܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܐܝܪܢ ܗܕܝܪܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܘ ܡܪܘܚܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܒܼܝܠ

ܪܥܣܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܐܝܪܢ ܗܕܝܪܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܘ ܡܪܘܚܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܒܼܝܠ

  ܘ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܙܠܘܡܝܐ ܩܐ ܡܠܬܐ̈.

 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ  ܗܘܐܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ 78 ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܢܝܝܘܪܟ ܕܐܡܪܝܟܐ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ.

  ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܪܥܝܣܝ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܛܥܢܗ ܡܢܬܐ ܙܐ ܡܢ ܡܚܦܛܪܥܣܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܐܡܪܗ ܐܝܪܢ ܗܕܝܪܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܘ ܡܪܘܚܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܒܼܝܠ.

ܪܥܝܣܝ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦ ܛܥܢܗ ܡܢܢܬܐ ܡܚܦܛܢܘܬܐ  ܕܡܕܒܪܢܐ ܘ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈  ܘ ܦܟܪܬܐ ܕܕܝܗ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܕܟܐܗܢܘܬܐ ܘ ܡܒܨܪܬܐ ܕܛܘܗܡܢܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ .