Sep 23, 2023 12:26 Asia/Tehran
  • ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕ܆ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܐܫܛܪܐ  ܟܡܝܠܐ  ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈.

  ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܟܢܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈  ܗܘܡܙܡܠܘܢ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ 2 ܓܒܝܐ  ܚܠܢܬܐ ܕܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܥܡ ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ.

 ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ 2 ܓܒܝܐ ܡܐܟ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܩܣܬܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܬܓܪܝܐ ܘ ܣܦܪܝܐ.