Sep 26, 2023 11:41 Asia/Tehran
  • ܫܪܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ12 ܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܘܒܼܐ ܕܚܘܒܪܓܐܢ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ

ܫܪܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ12 ܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܘܒܼܐ ܕܚܘܒܪܓܐܢ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ

ܫܪܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ12 ܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܘܒܼܐ ܕܚܘܒܪܓܐܢ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ

 ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ12 ܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܘܒܼܐ ܕܚܘܒܪܓܐܢ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܐܕܝܘܡ ܬܠܬܒܫܒܐ.

 ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܫܘܪܝܠܗ ܐܕܝܘ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܬܗܡܕ ܓܻܢܬܝ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܥܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ.