Sep 26, 2023 11:52 Asia/Tehran
  • ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ

ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪܡܣܬܢ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܥܠ ܨܝܬܪܐ̈ ܓܠܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 19 ܒܝܪܚܐ ܕܣܦܬܡܒܪ ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܒܒܗܢܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܚܘܦܛܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܢܫܪܗ ܠܦܢܝܬܐ ܕܛܘܪܢܐ ܕܩܪܗ ܒܐܓܼ. ܐܗܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܗܘܐ ܐܪܡܢܣܬܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܠܝܬ ܠܗ ܟܻܘ ܚܕ ܚܝܒܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܘ ܢܫܪܬܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܓܝܣܝܬܐ.

 ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܦܐܫܝܢܝܢ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܨܝܬܪܐ ܠܐ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܚܡܝܬܐ ܘ ܢܛܪܬܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ.