Oct 26, 2023 12:33 Asia/Tehran
  • ܟܬܒܼܐ ܕ300 ܡܩܤܝܢܐ ܕܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܕܕܘܢܝܐ ܩܐ ܓܘܬܪܫ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܓܼܙܗ

ܟܬܒܼܐ ܕ300 ܡܩܤܝܢܐ ܕܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܕܕܘܢܝܐ ܩܐ ܓܘܬܪܫ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܓܼܙܗ

ܟܬܒܼܐ ܕ300 ܡܩܤܝܢܐ ܕܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܕܕܘܢܝܐ ܩܐ ܓܘܬܪܫ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܓܼܙܗܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܟܬܒܼܐ ܕ300 ܡܩܤܝܢܐ ܕܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܕܕܘܢܝܐ ܩܐ ܓܘܬܪܫ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܓܼܙܗ. 300 ܓܢܬܐ ܡܢ ܪܒ ܡܠܦܢܐ ܕܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܕܘܢܝܐ ܟܬܒܼܠܘܢ̈ ܚܕ ܟܬܒܒܼܐ ܩܐ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܘ ܡܢ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܕ ܗܘܐ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܩܛܠܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗ ܐܝܟ ܡܚܝܬܐ ܕܒܘܡܒܐ̈ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܠܐ ܓܝܣܝܐ  ܘ ܡܦܠܚܬܐ ܕܒܘܡܒܐ ܩܕܓܼܢ ܘ ܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ.