Nov 28, 2023 11:43 Asia/Tehran
  • ܐܕܝܘܡ ܝܘܒܒܼܐ ܕܗܘܡܣܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܕܝܘܡ ܝܘܒܒܼܐ ܕܗܘܡܣܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܕܝܘܡ ܝܘܒܒܼܐ ܕܗܘܡܣܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܕܝܘܡ ܬܠܬܒܫܒܐ ܝܠܗ  ܝܘܒܒܼܐ ܕܗܘܡܣܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܫܘܝܐ ܥܡ 7 ܒܝܪܚܐ ܕܐܙܪ .

 ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܫܬܐܣܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܠܒܼܝܒܼܘܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܒܘܬ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܒܕܢ ܘ ܚܘܪܡܫܗܪ ܒܦܠܫܐ ܦܝܫܐ ܡܘܩܒܠܐ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܡܘܬܒܼܠܗ ܒܫܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ.