Dec 02, 2023 13:14 Asia/Tehran
  • ܓܙܗ ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܘܡܐܢ

ܓܙܗ ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܘܡܐܢ

ܓܙܗ ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܘܡܐܢ

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܘܡܐܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܰܚܪܝܐ ܒܘܬ ܓܼܙܗ.

 ܗܘܣܝܢ ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܘܡܐܢܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܰܚܪܝܐ ܒܓܼܙܗ  ܘ ܫܪܝܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܠܐܒ ܓܢܗܐ ܕܦܠܣܬܝܢ.. ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܐܗܐ ܩܛܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܠܐ ܦܟܪܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܙܝܦܢܐ  ܥܠ ܒܥܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ.