Dec 05, 2023 12:02 Asia/Tehran
  • ܪܥܝܣܝ ܝܗܒܼܠܗ ܠܩܢܘܢܐ ܕܢܦܩܬܐ̈ ܕܫܢܰܬܐ ܕ1403 ܩܐ ܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܪܥܝܣܝ ܝܗܒܼܠܗ ܠܩܢܘܢܐ ܕܢܦܩܬܐ̈ ܕܫܢܰܬܐ ܕ1403 ܩܐ ܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܪܥܝܣܝ ܝܗܒܼܠܗ ܠܩܢܘܢܐ ܕܢܦܩܬܐ̈ ܕܫܢܰܬܐ ܕ1403 ܩܐ ܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ. 

ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܕܝܘܡ  ܦܪܠܡܢ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢܐ  ܝܗܒܼܠܗ ܠܩܢܘܢܐ ܕܢܦܩܬܐ̈ ܕܫܢܰܬܐ ܕ1403 ܩܐ ܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ.

ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ