Dec 05, 2023 12:03 Asia/Tehran
  • ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܘܒܐ ܠܐܝܪܢ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܘܒܐ ܠܐܝܪܢ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܘܒܐ ܠܐܝܪܢ

 ܡܝܓܠ ܕܝܐܙ ܟܢܠ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܒܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܗܪܢ.ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܗܘܐܠܗ ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܢ ܓܒܐ ܕܣܝܕ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ.

 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܘܒܐ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܐ ܦܫܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܪܥܝܣܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܣܦܪܝܐ ܘ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܕܣܥܕ ܐܒܕ ܕܬܗܪܢ.

 ܒܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܬܐ ܕ2 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܘܐܠܗ ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܫܛܪܐ ܘ ܟܬܒܼ ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܘ ܐܘܦ ܦܝܫܠܗ ܗܝܒܼܐ ܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܗܝܓܐ ܬܪܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈.