Dec 06, 2023 10:45 Asia/Tehran
  • ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ- ܐܡܝܬܐܝܬ ܠܘܒܠܐ ܝܘܚ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ- ܐܡܝܬܐܝܬ ܠܘܒܠܐ ܝܘܚ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ- ܐܡܝܬܐܝܬ ܠܘܒܠܐ ܝܘܚ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܒܡܘܣܟܘ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܡܚܦܟܢܘܬܐ  ܩܐ ܝܣܘܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈.

 ܗܘܣܝܢ ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܒܪܗܛܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܡܙܣܟܘ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܝܬܝܒܼܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܝܦܝܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ ܐܙܦ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܓܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܕܘܟܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.