Jan 31, 2024 13:38 Asia/Tehran
  • ܗܙܝܪܘܬܐ  ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܡܝܢܝ ܘ ܓܢܬܐ ܕܣܗܕܐ

ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܕܡܥܠܝܘܙܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܡܝܢܝ ܘ ܓܢܬܐ ܕܣܗܕܐ

ܗܙܝܪܘܬܐ  ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܕܡܥܠܝܘܙܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܡܝܢܝ ܘ ܓܢܬܐ ܕܣܗܕܐ

 ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܐܣܪܘܢܐ ܕܕܢܚܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܐܕܝܘܡ ܐܪܒܥܒܫܒܐ  ܗܘܐܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܡܝܢܝ ܘ ܓܢܬܐ ܕܣܗܕܐ̈.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܗ ܒܝܕ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ. ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܐܘܦ ܗܘܐܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܕܓܕܫܐ ܕ7 ܒܬܝܪ ܘ ܣܗܕܐ ܕܦܩܝܬܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܘܬܐ  ܒ8 ܒܫܗܪܝܒܼܪ ܕܫܢܰܬܐ ܕ1360  ܣܗܕܐ ܪܓܻܐܝܝ ܒܐ ܗܘܢܪ ܘ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ.