Feb 06, 2024 13:43 Asia/Tehran
  • ܪܥܝܣܝ- ܩܪܒܢܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܝܠܗ ܒܙܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܢܗ

ܪܥܝܣܝ- ܩܪܒܢܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܝܠܗ ܒܙܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܢܗ

ܪܥܝܣܝ- ܩܪܒܢܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܝܠܗ ܒܙܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܢܗ

ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܩܪܒܘܢܐ ܠܦܪܦܣܬܐܣܦܪ ܝܘܡܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܟܠܟܠܝܣܬ ܕܐܣܪܐܝܠ ܒܚܕܐ ܫܪܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܩܪܒܘܢܐ ܠܦܪܦܣܬܐ ܘ ܩܪܒܢܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܚܕ ܓܕܫܐ ܓܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܬܚܘܬ ܛܠܢܝܬܐ ܕܦܠܫܐ.

 ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܠܗ ܒܦܟܪܬܐ ܥܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܘ ܟܡܝܘܬܐ ܕ ܦܠܚܢܐ ܬܓܪܝܐ ܘ ܡܢܝܢܐ ܕܒܛܝܠܐ ܗܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܕ7 ܒܐܘܟܬܘܒܪ ܘ ܒ20 ܡܕܝܢܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ