Feb 12, 2024 11:36 Asia/Tehran
  • ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐܒ ܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܝܠܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܦܠܫܐ ܒܓܼܙܗ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐܒ ܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܝܠܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܦܠܫܐ ܒܓܼܙܗ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐܒ ܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܝܠܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܦܠܫܐ ܒܓܼܙܗ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܟܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܪ ܐܣܕ܆ ܐܡܪܗ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐܒ ܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܝܠܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܦܠܫܐ ܒܓܼܙܗ.

 ܥܒܕܘܠܗܝܢ ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܐ ܘ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܦ̇ܝܣܠ ܡܩܕܐܕ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.