May 20, 2024 10:28 Asia/Tehran
  • ܛܒܐ- ܣܗܕܘܬܐ ܕܣܝܕ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܘ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܘ ܬܪܝܢ ܓܢܬܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܬܪܐ - ܪܫ ܥܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܬܒܪܝܙ

ܛܒܐ- ܣܗܕܘܬܐ ܕܣܝܕ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܘ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܘ ܬܪܝܢ ܓܢܬܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܬܪܐ - ܪܫ ܥܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܬܒܪܝܙ

ܛܒܐ- ܣܗܕܘܬܐ ܕܣܝܕ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܘ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܘ ܬܪܝܢ ܓܢܬܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܬܪܐ - ܪܫ ܥܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܬܒܪܝܙ.

ܐܗܐ ܆ܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ